Fil- harga tat- Torca tat 30/05/2021, il- Ministru Edward Zammit Lewis jispjega l- importanza li l- vittmi ta’ reat jigu trattati bl- akbar importanza, fejn giet ukoll emendata ligi sabiex ghanka jinghata kumpens fejn xieraq.